Het kloppend Hart

van Engelen

engelerhart

engelerpark 2-10

veel speelruimte

sport - beweging

Gebruikers van Engelerhart

      

             Jeugd- en Sportcluster geopend en in vol bedrijf!

 


Op 14 januari 2012 was het dan eindelijk zover. Sport- en jeugdcluster, het Engelerhart, werd drie maanden later dan gepland officieel geopend door de wethouders Bart Eigeman en Huub van Olden. Beiden zijn betrokken bij jeugd en sport en daarnaast is wethouder Van Olden ook nog eens de wethouder voor Engelen. Natuurlijk werden er vele prachtige woorden gezegd en werden alle betrokkenen nog eens goed in het zonnetje gezet. Want het is nogal wat, wat de Engelense gemeenschap samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch op heeft gezet. Een locatie, waar alle facetten van het jeugd- en jongerenwerk én de sportbeleving
in Engelen een plaats hebben gekregen. Letterlijk het hart van Engelen.

 

Het prachtige complex overziend doemen er meteen een paar vragen op. Wie werken hier allemaal aan mee? Hoe uniek is dit allemaal, Hoe heeft het allemaal zover kunnen komen? Zou dit weer kunnen gebeuren?

 

Van wieg tot volwassenheid

Een warm bad waarin iedereen zich thuis zal gaan voelen, dat is het idee. Het is dan ook een indrukwekkende lijst van organisaties die meedoen zoals onze voetbalclub FC Engelen, De Schuilplaats, kinderdagverblijf Dribbel, Eigenwijze, kinderopvang Kanteel en natuurlijk  de Jenaplanschool Antonius Abt.


Opvang en sportbeleving

Door de combinatie van al deze organisaties worden de kinderen meteen al goed opgevangen en worden ze ook meteen in aanraking gebracht met de sportbeleving in Engelen.  Volgens iedereen is dat laatste natuurlijk weer noodzakelijk om de kinderen al vroeg in beweging te krijgen en te houden. Immers het is bewezen dat als men in zijn jeugd gaat sporten men dat op latere leeftijd ook gemakkelijker blijft doen.

En hoe is het nu eigenlijk allemaal begonnen ?

In 2006 werd een nieuwe bestuursraad gekozen onder voorzitterschap van Jan Janssens. Deze was al min of meer betrokken geraakt bij het gebeuren, mede vanuit zijn rol als begeleider van een jeugdteam van FC Engelen, waar hij natuurlijk ook de vraag zag ontstaan. Inmiddels was er het nodige aan kleine uitbreidingen bijgekomen waardoor het een nogal rommelig aanzien begon te krijgen met nog steeds de te kleine kantine. Inmiddels was de bestuursraad bezig met het opstellen van de nieuwe speerpunten voor de komende periode. Er was een wijktafel gewijd aan het jeugd- en jongerenwerk binnen Engelen-Bokhoven, waaruit heel duidelijk bleek dat er een groot tekort was aan mogelijkheden voor de jeugd tot een jaar of 18. Gezien de te verwachten groei van jongeren zou dit tekort alleen maar oplopen. Daarom werd een van de speerpunten van de bestuursraad betere mogelijkheden voor de jeugd. Vanaf het begin stond al vast dat er samengewerkt moest worden met meerdere partijen. Niet alleen met FC Engelen of met de Schuilplaats, nee om een goed draagvlak – en exploitatie - te verkrijgen moest er gewoon met meerdere partijen worden samengewerkt.

 

Het overleg gaat van start
Al snel bracht Jan Janssens, die zoals gezegd beschikte over verschillende contacten, een paar gegadigden bij elkaar. Waaronder de Engelenburcht en de Schuilplaats, die ook al te maken kreeg met ruimtegebrek en met klachten wegens overlast. Daarnaast natuurlijk FC Engelen, Dribbel en een Fitnesscentrum op medische grondslag. In eerste instantie werd met de Engelenburcht overlegd hoe men tot een gezamenlijke invulling zou kunnen komen van het voorzieningenniveau van zowel de Engelenburcht als het nieuw op te zetten cluster. Helaas moesten zowel de Engelenburcht als het fitnesscentrum afhaken wegens enerzijds een veranderde visie van de Engelenburcht en anderzijds de te verwachten grote investeringen voor een fitnesscentrum. Inmiddels hadden ook Erik Kruisheer en Erwin van Peijnenburg aangehaakt vanuit de Schuilplaats. Ook Paul Buitenhek van FC Engelen
en Riekje Bosch, de wijkmanager deden een stevige duit in het zakje. Dankzij de enorme inbreng van de betrokkenen was het mogelijk een goed uitgewerkt plan voor te leggenaan de gemeente. Daarna konden verschillende deelplannen in eigen beheer worden uitgevoerd, waardoor de planning danig kon worden ingekort.

 

Daarnaast werd er ook gesproken met het uit haar jasje gegroeide Antonius Abt dat dringend op zoek was naar een locatie voor de nieuw te bouwen dependance. Toenmalig directeur Antoon van de Ven zou wel graag op een andere plaats in Engelen door willengaan, waarbij vooral de voorkeur werd uitgesproken voor het Langekampje waarbij dan een 10e schoolkasteel zou moeten worden geopend.

 

Het fietstochtje van B&W

Toen kwam daar het gedenkwaardige werkbezoek in 2008 aan Engelen-Bokhoven door het college van B&W en de betrokken ambtenaren. Het bezoek werd opgedeeld in 4 groepen die allemaal met een speciaal doel werden rondgeleid in een speciaal gedeelte van Engelen-Bokhoven dat volgens de bestuursraad extra aandacht behoefde Uit dit werkbezoek kwamen vele memorabele initiatieven voort, maar het belangrijkste was de groep die onder meer een fietstocht maakte die begon bij de Engelenburcht en voerde via FC Engelen, de Antonius Abt school, het Langekampje en eindigde bij het Veerhuis in Bokhoven. Bij de sporthal waren op dat moment de mensen bijeen van Dribbel, FC Engelen en de Schuilplaats die voor het college een presentatie hadden voorbereid over de samenwerking en over de bouw van een multifunctioneel centrum.

Daar werd ook meteen een intentieovereenkomst tussen die partijen getekend. Het college reageerde daar zeer positief op. Omdat de gemeente een nieuwe vestiging op het Langekampje niet zag zitten, onder meer door de aanwezigheid van stroomdraden en het bestaande bestemmingsplan, stelde men vanuit het college en de aanwezige ambtenaren voor om de samenwerking uit te breiden met een dependance van Antonius Abt. Later werd bij de afsluiting van het werkbezoek in Het Veerhuis, dit nogmaals door het college herhaald.

 

Andere opzetjes bekijken

Vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling. Er werd een projectleider (Ted Prinssen) benoemd en de gemeente liet op haar kosten een haalbaarheidsstudie uitvoeren. De uitkomst hiervan was zeer positief. Men kon dus aan de slag. De bestuursraad heeft daarna nog eenmaal het initiatief genomen om met alle betrokkenen en de wethouder twee werkbezoeken af te leggen aan Wythmen en Wieringermeer waar plaatselijke voetbalclubs ook samenwerkten met andere partijen in een voorziening. Daarna trok de bestuursraad zich terug en bleef alleen met een vertegenwoordiger in de stuurgroep over. Vanaf het begin heeft men er op gehamerd  dat de omwonenden en andere betrokkenen goed werden geïnformeerd. Zo zijn er verschillende informatieavonden gehouden en kon men vrijelijk inspreken. Als gevolg van die inspreekavonden werd het een en ander gewijzigd aan de oorspronkelijke plannen. Zo werd volgens Godfried van den Braak, inmiddels gemeentelijk projectleider, onder meer het kus- en zoefplein op een geheel andere plaats gerealiseerd. Ook werden er maatregelen genomen om te voorkomen dat men per auto via de Engeler Schans/Fuutlaan het terschoolterrein kan bereiken. Natuurlijk betekende dit een stevige budgetoverschrijding. Het is te prijzen dat de gemeenteraad (bijna) zonder slag of stoot een verhoging van het budget met 1,8 miljoen goedkeurde.

 

Eindelijk van start 

In januari 2011 zou de eerste paal worden geslagen. Helaas was de grond te hard door de vorst. Maar de betrokken instanties hebben toen wel samen met de wethouders opnieuw een samenwerkingsovereenkomst getekend. Nu een jaar later staat er een werkelijk fantastisch project met voor ieder wat wils. Geen wonder dat de nieuwe coördinator/beheerder John Cornelissen deze dagen zo trots als een pauw rondloopt. Het project is dusdanig uniek, met zoveel samenwerkende partijen, dat er ver voor de de  openingsdatum er al een menig officieel bezoek is afgelegd door andere gemeenten. Een ieder is dan ook vol lof.

 

   

 

 

Wat vinden de samenwerkende partijen er van:

 

Albert van de Wetering, FC Engelen


Door de komst van de kastelen, maar ook door de goede naam van FC Engelen in bijvoorbeeld West/Kruiskamp, groeit vooral onze jeugdafdeling gigantisch. We kwamen gewoon veel ruimte te kort. Daarom is het zo fijn dat wij nu ook een kunstgrasveld hebben waarop het hele jaar door gespeeld en getraind  kan worden.
Toen wij dan ook benaderd werden om mee te gaan doen, hebben we dan ook meteen volmondig ja gezegd. Al met al een fantastisch cadeau voor het 40- jarig jubileum van de FC. Samen met de tennisclub en de sporthal kunnen wij voor onze jeugd (en natuurlijk de ouderen) een heel scala aan activiteiten klaarzetten.

 

 

Charlotte van Rooij, Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderopvang Eijgenwijze


Dit wordt voor mij de vervolmaking van mijn idee hoe kinderen opgevangen dienen te worden. Als ik dan bedenk hoe ik een tiental jaren geleden begon in mijn eigen woonhuis..... Hierdoor moesten wij met ons gezin even elders gaan wonen. De gemeente kende alleen Kanteel en wilde in principe dan ook alleen daarmee werken. Maar dankzij hard werken en een enthousiast team, konden wij al snel verhuizen naar de locatie van Antonius Abt, waar voor ons ook ruimte was gereserveerd. Door de snelle groei van zowel de kinderopvang als de school groeiden we daar uit ons jasje. Gelukkig konden wij nog gedeeltelijk terecht in de Engelenburcht, maar het was niet optimaal. Toen wij benaderd werden voor samenwerking hebben wij geen moment geaarzeld. Ik voorzie grote mogelijkheden omdat de kinderen al in een zeer vroeg stadium met georganiseerd sporten in contact worden gebracht. Wellichteen goede kweekschool voor talenten.

 

Tatjana Hoofs, Kinderopvang Kanteel/Kongzi


Ook de kinderopvang van Kanteel liep in Engelen-Bokhoven als een trein. Er werd zelfs een woonhuis voor aangekocht in het Slot. Gaandeweg ziet men toch wel dat de kinderopvang door allerlei oorzaken begint terug te lopen. Daarom is ook voor Kanteel de Buitenschoolse Opvang (BSO) van groot belang. Hier worden kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen buiten schooltijd. Naast de ruimtes van de kinderopvang werden ook de ruimtesvan de Antonius Abt na 15 uur gebruikt voor de BSO Ze vindt het heerlijk om met de groep van Charlotte van Rooij samen te werken en onderschrijft dan ook volledig haar visie. Door de clustering van kinderopvang, BSO en sportactiviteiten worden de kinderen al snel in aanraking gebracht met sport en bewegen. Tatjana gaf ook nog even aan dat de BSO open zal zijn van half acht ’s-morgens tot half zeven in de avond. Dat is elf uur open!
 

Peter Sonnenberg, Antonius Abt School


De directeur van Antonius Abt wil graag nog even refereren aan het feit dat deze school in
principe al als parochieschool van Bokhoven is opgericht in de 18e eeuw. Nadat de school een hele lange tijd een marginaal bestaan leidde, kwam daar in de jaren 80 grote verandering in. Men besloot te gaan onderwijzen volgens het Jenaplan. Eerst nog een lange tijd in een schoolgebouw in Bokhoven met ongeveer 8 groepen. Toen het Slot Haverleij werd gebouwd werd daar ook plaats ingeruimd voor de Antonius Abt school. Men hield rekening met uitbreiding vanwege de bouw van plan Haverleij en besloot een school te bouwen voor ongeveer 18 groepen. Hiernaast werd er meteen ook plaats ingeruimd voor kinderopvang en buitenschoolse activiteiten. Wat men niet voorzien had, was dat de kindergroei in de Haverleij meer dan buitengewoon was. Daarnaast was er ook buiten Engelen-Bokhoven veel interesse in de school met Jenaplanonderwijs. Binnen de kortste keren waren dan ook alle ruimtes meer dan bezet. Samen met de kinderopvang en BSO moest er dan ook gewoekerd worden met de mogelijkheden. Eerst probeerde men het nog op te lossen door leegstaande woningen te gebruiken maar dat hielp niet. Bovendien werd de druk op het verkeer en parkeren in het Slot veel te groot. Er moest dus gezocht worden naar uitbreiding buiten het Slot. Toen de mogelijkheid van het Jeugd- en Sportcluster in beeld kwam, wilde de Antonius Abt hier graag aan meewerken. Ook zij zagen immers de grote voordelen van én school én opvang én sporten op dezelfde locatie. De rest is geschiedenis. Eerst nog een uitwijkmogelijkheid naar Oeverhuyze en vanaf 9 januari zit de dependance alweer in het Engelerhart. De dependance zelf is een volwaardige school die alle leergangen aanbiedt. Het is natuurlijk niet zo dat de kinderopvang en BSO alleen bedoeld zijn voor de Antonius Abt. Iedereen is welkom. Ook de Matrix zal bijvoorbeeld gebruik gaan maken van de sportfaciliteiten. Bovendien is het slechts een klein stukje lopen van de Matrix naar de BSO in het Jeugd- en Sportcluster.

 

Erik Kruisheer en John Cornelissen, de Schuilplaats.


Een begrip in Engelen en Bokhoven. John Cornelissen de grote animator achter de Schuilplaats en nu coördinator/beheerder van het Engelerhart, raakt er niet over uitgepraat. De plaats voor de jongeren van Engelen-Bokhoven.  Hij kent 3 groepen, van 10 tot 11 jaar (instappers), van 12 tot 15 jaar en van 16 tot 20 jaar. Dan is er ook nog elke twee weken een speciale middag of avond voor de meiden. Dit alles ook weer samen met een jongerenwerker van Divers.  John benadrukt dan ook dat er niet alleen  een samenwerking is tussen de partijen van het cluster maar dat er bijvoorbeeld ook veel contact is met de tennisclub en met de beheerder van de sporthal. Hierdoor kan men de vele activiteiten samen bundelen. Zo wil men bijvoorbeeld graag trainingen/clinics laten verzorgen door getalenteerde jeugd van bijvoorbeeld voetbal-, hockey-, tennis-, golfclubs, etc. Men hoopt vooral dat het Engelerhart zal uitgroeien tot een plaats waar de jeugd van Engelen zich veilig voelt en waar ze zichzelf kunnen zijn.

 

En dan natuurlijk de Gemeente ‘s-Hertogenbosch


Godfried van den Braak, projectleider van het Engelerhart vindt het een zeer uniek project. Niet alleen door de samenwerking van de verschillende partijen maar ook de bevlogenheid die de meeste betrokkenen kenmerkt. “Zelden heb ik binnen een gemeenschap een zo groot samenhorigheidsgevoel meegemaakt en zoveel bevlogen bestuurders. Dit moest gewoon wel lukken.” Het ontstaan van het Engelerhart is niet alleen uniek door de wijze van samenwerken maar ook door de manier waarop vanaf het begin is gecommuniceerd met de omwonenden en met de betrokkenen. Hierdoor kon met heel veel wensen en opmerkingen rekening worden gehouden. Daarnaast was iedereen gewoon bezig om ervoor te zorgen dat het complex er kwam zonder een lijst van bezwaarschriften. Godfried ziet zo een-tweedrie nog geen vervolg van dit project in andere wijken van ‘s-Hertogenbosch. Gewoon omdat de economische prioriteiten nu even wat anders liggen. Maar Engelen-Bokhoven heeft zijn sporthart!